Bouw

Duurzame implementatie van STEM-onderwijs in de basisschool

 

Dit draaiboek wil basisscholen ondersteunen om STEM-onderwijs op een zinvolle manier een plaats te geven op de eigen school.

Het uitgangspunt in dit draaiboek is de aandacht voor de betrokkenheid van het voltallige team. Om duurzame STEM implementatie te bewerkstelligen is het nodig om te bouwen aan een draagvlak. Eénmaal dit draagvlak er is, kan een team van daaruit zelf tot richtingaanwijzers komen voor duurzame STEM implementatie in de eigen schoolcontext. Dit draaiboek is een handvat dat kan gebruikt worden om dit draagvlak te creëren. Aan de hand van een script kan op een school een basis gecreëerd worden om samen te zoeken naar startpunten om met STEM aan de slag te gaan.

U vindt hiervoor in dit draaiboek opdrachten die een schoolteam op weg kunnen helpen om STEM-onderwijs vorm te geven via een schooleigen verhaal.

Achtergrond en herkomst draaiboek

 

Het draaiboek steunt op een onderzoeksproces dat doorlopen werd tijdens het lerend netwerk ‘STEM voor de basis’. Dit lerend netwerk engageert zich om inzichten te verwerven en te delen over STEM-onderwijs in de basisschool. Tussen september 2017 en december 2018 boog het lerend netwerk zich over de vraag hoe STEM op een duurzame wijze kan geïmplementeerd worden in de basisschool. Deze zoektocht was het gevolg van eerdere edities van het lerend netwerk waaruit duidelijk bleek dat STEM pas gerealiseerd kan worden in de klaspraktijk en dit voor alle kinderen, indien het een verhaal is van de volledige school.

Om antwoorden te vinden in verband met de implementatie van STEM op schoolniveau doorliep het lerend netwerk een proces dat startte met schoolbezoeken. Tijdens deze bezoeken werden zes basisscholen bezocht die al vergaand of beginnend stappen zetten om STEM een volwaardige plaats te geven op school. Ieder schoolbezoek werd gekenmerkt door een schooleigen verhaal als gevolg van de specificiteit van het schoolteam, de schoolcontext, de urgentie, … Tegelijkertijd werden een aantal gemeenschappelijkheden vastgesteld over de zes verhalen heen, die tijdens een groeisessie van het lerend netwerk werden gedetecteerd en werden vastgelegd in 11 bouwstenen. Deze bouwstenen staan centraal in de opdrachten die u kan vinden vanaf de volgende pagina.

De opdrachten zijn het resultaat van de oefeningen die tijdens de groeisessies van het lerend netwerk werden voorgelegd aan de deelnemers om de bouwstenen te detecteren, verfijnen, … en met elkaar in verband te brengen in een model. De conclusie van het lerend netwerk is dat deze oefeningen zinvolle opdrachten vormen voor schoolteams om na te denken over de implementatie van STEM op de eigen school. Tijdens de groeisessies kwamen verschillende groepjes deelnemers telkens tot verschillende mogelijke modellen voor STEM-implementatie, waarbij ieder model telkens een treffende illustratie vormde van het denkproces dat een groep had doorlopen in verband met de bouwstenen, maar ook knelpunten, als het gaat over de implementatie van STEM-onderwijs in de basisschool.

Het lerend netwerk kiest er dus voor om niet één pasklaar antwoord of één model voor op te stellen voor STEM-implementatie, maar een draaiboek aan te reiken dat directie, leerkrachten, zorgcoördinatoren, … kan helpen om STEM-onderwijs binnen te brengen op een schooleigen manier.

De opdrachten kunnen op verschillende manieren toegepast worden, afhankelijk van de eigenheid van een schoolteam. U vindt hieronder dan ook verschillende trajecten waaruit u kan kiezen om met het voltallige schoolteam van start te gaan met de (verdere) implementatie van STEM. De trajecten variëren van een meer open aanpak, met een grote eigen inbreng van het schoolteam, naar een meer gesloten benadering waarin reeds meer info vervat zit vanuit het lerend netwerk. Ook op gebied van tijdsbesteding is er variatie voorzien.

Veel plezier en succes!

Handvatten voor een duurzame STEM-implementatie op school

3 trajecten

Script 1 Script 2 Script 3

bijlagen

Kaartjes Verslagen