Overslaan en naar de inhoud gaan

De sleutels

Met de sleutels focussen we op het toegankelijk maken van STEM voor alle kinderen, en om hen ook te ondersteunen bij hun totale ontwikkeling. We zullen onderliggende dieper ingaan op een 6-tal sleutels die hieraan een bijdrage leveren.

Eigenwaarde

HET GEVOEL HEBBEN DAT JE IETS WAARD BENT

STEM staat of valt met de ontwikkeling van een gevoel van eigenwaarde. Kinderen moeten kansen krijgen tot bevestiging van hun eigen kunnen, zodat ze het gevoel kunnen ontwikkelen dat ze iets waard zijn. Ook de eigenwaarde van leraren speelt een cruciale rol binnen STEM-onderwijs: zij moeten STEM vorm kunnen geven zonder angst om te falen.

Eigenheid

BENUTTEN VAN DE UNIEKE LEEROMGEVING

Ieder kind, iedere leerkracht en iedere schoolomgeving draagt een eigenheid in zich die bepalend is voor het schooleigen STEM-onderwijs. STEM kan slechts ieder kind bereiken indien we kinderen benaderen op basis van hun noden, sterktes, … en rekening houden met hun socio-culturele achtergrond, hun gender, … Leraren moeten de kans krijgen om vanuit hun interesses, passies, … vorm te geven aan STEM-onderwijs waarbij ze de unieke schoolomgeving benutten als gedeelde context van alle kinderen op school.

Eigenaarschap

HET GEVOEL HEBBEN DAT JE ACTIEF BETROKKEN BENT

atomen

Goed STEM-onderwijs krijgt vorm op basis van eigen keuzes, ideeën, oplossingsstrategieën, … Tijd en ruimte moeten worden vrijgemaakt zodat kinderen zelf betekenis kunnen geven aan hun leren. Vanuit het opnemen van verantwoordelijkheid kan zo een actieve en kansrijke betrokkenheid ontstaan. Dit geldt ook voor de leraar die moet kunnen genieten van voldoende vrijheid om vorm te geven aan zijn eigen/haar eigen STEM-onderwijs.

Integratie

STEM IS GEEN EILAND

elektrode

Indien we STEM-onderwijs willen voor alle kinderen, dan mogen we STEM niet beschouwen als een eiland of een losstaand vakgebied. STEM-onderwijs gaat immers hand in hand met diverse leergebieden, zoals beweging, taal, beeld, … Oog hebben voor deze relatie helpt kinderen enerzijds om deel te nemen aan STEM-onderwijs en anderzijds kan STEM-onderwijs ook optreden als hefboom voor andere leergebieden, zeker omwille van de concreet-aanschouwelijke aanpak die centraal staat.

Assessment

EVALUEREN OM HET LEERPROCES TE ONDERSTEUNEN

pi

STEM-onderwijs vraagt om een focus op het leerproces. Begeleiden en ondersteunen staat centraal. Een openheid rond evalueren waarbij kinderen een actieve rol vervullen is noodzakelijk . Op die manier krijgt het kind waardevolle feedback en kan het zijn eigen referentiekader aftoetsen om het eigen leerproces mee vorm te geven. Ieder kind krijgt op die manier de mogelijkheid om te groeien vanuit eigen sterktes en noden.

SAMENWERKING

LEEROMGEVING VORMGEVEN IN VERBONDENHEID

STEM-onderwijs wordt samen vormgegeven. In de klas en op de school worden de krachten gebundeld. Samenwerking wordt ook gezocht met ouders en externen omwille van hun verrijkende expertise. Een brede gedragenheid van STEM-onderwijs, waarin het leerproces centraal staat, vormt hiervoor een cruciale voorwaarde.